Gemeentebestuur Noordwijk beperkt belastingverhoging in 2022 en put uit reserves

Onderstaand artikel is op 18 november 2021 aangepast op grond van aanvullende informatie van de gemeente.

Wederom spiegelt wethouder Roberto ter Hark van financiën van het college van VVD en CDA een positief saldo voor 2022 die niet de gehele waarheid vertelt. Het is ook niet zo makkelijk om alles rond te krijgen.

We stelden dit eerder vast voor het huidige jaar 2021: ‘Het gemeentebestuur van Noordwijk stelt wederom met trots dat de Begroting dekkend is. Zonder noemenswaardige belastingverhoging, zoals dat heet. Dat is niet waar.’

Voor 2022 verschenen berichten in de lokale pers van Noordwijk over een sluitende Begroting zonder hogere lasten voor bewoners, op grond van een eenvoudig overzicht van de gemeente.

Het totaal beloopt 196 miljoen euro, tegen 132 miljoen over 2021. Dat is een gevolg van grote veranderingen in boekhouden van de reserves. We stelden vragen aan de gemeente die wederom keurig werden beantwoord

Hoe worden de woonlasten 2022 voor elke eigenaar en huurder vastgesteld, zodat ze niet stijgen ten opzichte van 2021?

Antwoord: ‘Er wordt gesteld dat de stijging van de OZB als gevolg van afschaffen van de precario op kabels en leiding gemiddeld niet leidt tot hogere woonlasten, omdat de doorrekening van deze precario door Alliander en Dunea wegvalt.

Dit betekent niet dat individuele huishoudens hier niets van merken. Huurders en mensen met goedkopere eigen woningen zullen er op vooruit gaan. Voor eigenaren van duurdere woningen zal de stijging van de OZB niet helemaal gecompenseerd worden door het wegvallen van de precario.’

Wat betekent dit in totaal voor de inkomsten uit belastingen van bewoners en van precariorechten voor de gemeente en voor individuen naar een voorbeeld? Graag een helder beeld.

Antwoord: ‘Voor de gemeente betekent het wegvallen van de precario een verlaging van de inkomsten van € 4,5 miljoen. Hiervan is € 2,2 miljoen al eerder binnen de eigen begroting opgevangen. Voor € 2,3 miljoen wordt dit verrekend met verhoging van de OZB voor woningen en niet-woningen.

Voor een beeld wat het betekent voor individuele huishoudens staan hier een tweetal rekenvoorbeelden:’

Conclusie: Een grote stijging van belastingen, wat niet netjes is gemeld aan burgers. De gemiddelde woningwaarde in Noordwijk in 2020 bedroeg immers al 362.000 euro en is daarna slechts gestegen. Dat betekent zo’n 6 procent gemiddelde stijging van de woonbelastingen. Mensen met duurdere huizen gaan behoorlijk meer betalen, dus de (VVD)wethouder Roberto ter Hark zorgt voor de nodige nivellering.

Aanvullend:

De gemiddelde woningwaarde in Noordwijk bedroeg in 2021 € 389.000,–. Op basis van de nu bekende cijfers zal de gemiddelde woningwaarde met 11% voor 2022 stijgen en (afgerond) € 431.000,– bedragen.

Hieronder treft u een tabel (TABEL I) aan met de aanslagen gemeentelijke belastingen 2021 t.o.v. 2022 op basis van deze gegevens.

Hieruit blijkt dat de totale gemeentelijke lasten voor een woning met een gemiddelde woningwaarde stijgen met € 106,64.

 TABEL I

Naast de verhoging voor inflatie (1,7%) is de verhoging van de OZB gerelateerd aan het per 1-1-2022 wettelijk afschaffen van de precariobelasting op leidingen. De bedrijven die aangeslagen werden voor de precariobelasting (Dunea en Liander) berekenen deze aanslagen nu nog door aan de verbruikers. Dunea meldt een en ander expliciet op de factuur (€ 52,–) en Liander slaat het totaal om via de tarieven (€ 55,–).  Zie hieronder in TABEL II. Met ingang van belastingjaar 2022 wordt er aan Dunea en Liander geen precariobelasting meer opgelegd en zullen zij dus ook geen precariobelasting meer doorberekenen aan de verbruikers.

Voor een vergelijking van de lasten per huishouden is rekening gehouden met deze door het water- en energiebedrijf doorberekende precariobelasting.

TABEL II

Uitgaande van de gegevens in tabel 2 stijgt de totale belastingdruk voor een huishouden met ongeveer € 20,– per € 100.000,– WOZ=waarde. De totale lasten voor een huishouden bij de genoemde gemiddelde woningwaarde, gaan na verrekening van de precario inderdaad niet omhoog. Dan moeten Dunea en Liander de vermindering van de precario-afdracht die tot 2021 bij inwoners van Noordwijk werd doorberekend, per 1-1-2022 niet meer in rekening brengen. Of ze dat werkelijk  doen is te verwachten, maar ligt niet binnen de macht van de gemeente.

Opnieuw is er een hoog bedrag uit de reserves voor 2022 opgenomen. Hoe komt dit bedrag tot stand?

Antwoord: ‘In de Begroting in één oogopslag is te zien dat in 2022 de reserves met iets minder dan € 4 miljoen afnemen. Voor € 3,5 miljoen gaat dit om het dekken van kapitaallasten. Hiervoor is in de begroting geld gereserveerd. Wel zijn er grote verschuivingen tussen reserves die nodig zijn om aan de regelgeving voor de gemeentelijke boekhouding te voldoen.’

Conclusie: De wethouder beweert in 2022 een miljoen te kunnen overhouden, maar put uit reserves. Hij heeft een slag om de arm gehouden voor volgend jaar vanwege een aantal onzekerheden, zoals al dan niet bouwen van een zwembad in Noordwijkerhout.

In het overzicht van baten en lasten komt in 2021 een negatief saldo van 2,8 miljoen en voor 2022 ook 2,8 miljoen. Dat is vooral een gevolg van het stijgen van de uitgaven voor sociale voorzieningen en zorg, met 42 miljoen veruit de grootste post voor 2022.  

Is er ook een staatje beschikbaar met de vergelijking van inkomsten en uitgaven van de Begrotingen van 2021 vs 2022?

Antwoord: ‘Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar pagina 115 van de begroting.’

Die vinden we uiteindelijk. De gemeente Noordwijk kent een moeilijke online weergave van stukken. Ze verdwijnen na een jaar naar een archief en links in artikelen lopen daarna dood. Dat is niet goed. Ook het zoeken op de site is…nou ja… een zoekplaatje.

Comments are closed