Stijging gemeentebelastingen Noordwijk in 2021

Het gemeentebestuur van Noordwijk stelt wederom met trots dat de Begroting dekkend is. Zonder noemenswaardige belastingverhoging, zoals dat heet. Dat is niet waar.

De gemeente wil volgens de Begroting van 2021 een kleine 132 miljoen euro uitgeven en ontvangt ruim 132 miljoen euro. Omgerekend naar de bijna 43.000 inwoners is dat een bedrag van ruim 3.000 euro per inwoner. Dat is veel geld, ruim een gemiddeld maandloon per Noordwijker. Oftewel 12.000 euro per gezin met twee kinderen.

Dat lijkt allemaal minder omdat her Rijk met de overheveling van ruim 57 miljoen euro de grootste verschaffer van inkomsten voor de gemeente is. Maar dit geld komt linksom of rechtsom van burgers en bedrijven. De bedragen per inwoner vormen de beste maatstaf.

Waar gaat het geld in Noordwijk heen in 2021: 40 miljoen voor het sociale domein en volksgezondheid: zoals 13 miljoen voor de WMO en ruim 9 miljoen voor jeugd(zorg). Bestuur en Dienstverlening, waaronder ambtelijke organisatie, ICT en huisvesting, kost 28 miljoen euro.

En wie vergelijkt de begroting van 2021 nog met de Begroting van Noordwijk van 2020? Die telde op tot bijna 116,5 miljoen euro. Oftewel in 2021 een toename met zo’n 13 procent; 8 procent zonder bijzondere lasten van het Grondbedrijf. Dat is veel, zeker gezien een gemeentebestuur van CDA en VVD en lokale partijen van Noordwijkerhout Noordwijk.

Hoe staat het met de belastingverhogingen in Noordwijk? Zoals gebruikelijk geeft de afdeling Communicatie keurig antwoord: ‘Het uitgangspunt is dat de belastingen in 2021 stijgen met het inflatiepercentage van 1,6%, zoals dat is vastgesteld in de Perspectiefnota 2021 op 8 juli 2020. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

–        In de Kadernota 2020 is reeds besloten de forensenbelasting meer te laten stijgen. Voor 2021 is dat met 5%. Inwoners van de gemeente Noordwijk betalen deze belasting niet.

–        Afvalstoffenheffing is om principe een kostendekkende heffing. Als gevolg van toenemende kosten voor afvalverwerking stijgen de tarieven voor 2021 met 3%.

–        Rioolheffing is ook een kostendekkende heffing en stijgt als gevolg van toenemende kosten met 1,7%.

Toch stijgen de begrote lokale heffingen en belastingen van 35,4 miljoen euro in 2020 tot 38,1 miljoen euro in 2021. Dat is een stijging met 2,7 miljoen of ruim 7,5 procent. Hoe kan dat dan? Volgens de uitgebreide Begroting 2021-2024 valt het mee: de belasting voor een gemiddelde woning van 335.000 euro stijgt van 335 naar 340 euro. De begrote inkomsten uit ozb stijgen tot ruim 10,6 miljoen euro in 2021. In de jaren daarna zal de stijging tientallen procenten bedragen.

De lastenstijging per belastingplichtige stijgt met 2 procent

                                            2020           2021

OZB gebruikers                 1.237.000   1.257.000
OZB woning eigenaar        7.088.000   7.240.000
OZB niet-woning eigenaar 1.961.000  2.149.000

Dus commerciële verhuurders gaan relatief het hoogste bedrag meer betalen in 2021 en dat kan natuurlijk geen kwaad. Ook hier stijgt de opbrengst met 1,6 procent + groei door een hoger aantal aanslagen.

De verwachte inkomsten uit toeristenbelasting lopen flink op, met meer dan een kwart. Parkeergelden moeten meer dan 10 procent extra opleveren in 2021, en begrote inkomsten uit parkeerboetes blijven op zo’n 360.000 euro.