Noordwijkerhout heeft genoeg van affaires in Noordwijk

Er komt geen nader onderzoek naar ondermijning van het lokaal bestuur van de gemeente Noordwijk vanuit commerciële belangen. Burgemeester Wendy Verkleij veegt met steun van CDA, VVD en Lijst Salman de kwesties onder het tapijt. Maar coalitiepartij NZLokaal van Noordwijkerhout wilde wel onderzoek.

Gedurende de raadsvergadering van 13 juli 2021 over het rapport Rijpstra-Oostermeijer (zie hier alle stukken en analyse) kwamen drie moties in stemming. Ze werden alle verworpen:

Een motie van Hans Knapp (VVD) om de verklaring van B&W van Noordwijk over het ondermijningsrapport en het integriteitsbeleid te ondersteunen. De motie kreeg 8 voorstemmen van collegepartijen CDA en VVD. De andere partijen stemden tegen, behalve de oppositie ook de lokale partijen van Noordwijkerhout, NZLokaal, en van Noordwijk, Lijst Salman

Een motie van PvdA, D66, Doen! en Puur Noordwijk voor het houden van een raadsenquête over de inhoud van het rapport. Deze motie kreeg 12 stemmen voor van de indieners, van NZLokaal (4) en van GroenLinks (2); en 14 stemmen tegen van coalitiepartijen CDA (4), VVD (5), Lijst Salman (4) en Bruisend Noordwijk (1)

Een motie van Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) voor een onderzoek van de gemeenteraad naar de totstandkoming van het rapport, met het oog op ‘achterkamertjes’ en vermeende ‘interne ondermijning’ van toenmalige wethouders van Puur Noordwijk bij de totstandkoming van het rapport. Deze motie kreeg de steun van Lijst Salman (4), 1 CDA-lid en Doen!

Lang en verwarrend debat

Het debat aan het einde van de raadsvergadering van 13 juli duurde tot bijna 0.2.00 uur. Enkele punten daaruit:

1. NZLokaal neemt afstand van de verklaring van over het ondermijningsrapport door het college van B&W, waar NZLokaal deel van uitmaakt. De lokale partij van Noordwijkerhout heeft schoon genoeg van het gesjoemel in Noordwijk waarmee de gemeente moest fuseren. Noordwijkerhout heeft wel een traditie van fatsoenlijk bestuur.

Fractievoorzitter Lisette van der Vossen-Duivenvoorde sprak over de ‘onrechtmatige gebeurtenissen’ van voor de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, die ‘steeds opnieuw aan de oppervlakte komen. En dat dit de handel en wandel van de huidige raad en college in de nieuwe gemeente op een negatieve manier beïnvloedt.’ Haar partij steunde de motie voor een raadsenquête omdat ‘inwoners recht hebben op een betrouwbaar en transparant gemeentebestuur.’

2. Dit stond in contrast met de houding van burgmeester Wendy Verkleij-Eimers, verantwoordelijk voor integriteit. De gemeenteraad wierp haar voor de voeten dat ze afstand nam van het gewobte ondermijningsrapport als een zaak van het verleden, terwijl onder haar bewind wethouder Henri de Jong opstapte; ook vanwege pogingen tot ondermijning vanuit vastgoedbelangen. Opnieuw veegde ze dit vaardig onder haar ‘deken’ die ze beweerde van de integriteitskwesties te willen afhalen.

In een enquête zou naar voren zijn getreden waarom precies De Jong vertrok, en waarom Wendy Verkleij dit liet gebeuren zonder openheid van zaken te geven, laat staan op te treden.

3. Overigens wees met name Louis Koppel (GroenLinks) erop dat onvoldoende duidelijk was hoe zo’n door PvdA, D66 en Puur Noordwijk gewenste raadsenquête vorm zou moeten krijgen, en wat eruit zou moeten komen. Niettemin stemde hij voor de enquête omdat het huidige college van CDA en VVD het ondermijnend handelen niet bestrijdt. Ook Astrid Warmerdam van Doen! benadrukte de noodzaak voor de inwoners van de fusiegemeente om schoon schip te maken omdat ‘iedere keer weer allerlei toestanden’ opspelen;

4. Raadslid Dick Gutlich (D66) uitte herhaaldelijk zijn verbazing over het waarheidsgehalte van de motie van Knapp. De raad was het oneens over de status van de ondermijningsrapportage, die wellicht een notitie of inventarisatie was. Volgens Verkleij was het document niet officieel overgedragen door de vorige burgemeester Rijpstra, in tegenstelling tot wat deze zelf heeft verklaard als opdrachtgever. Verkleij zei dat het stuk naar boven kwam uit ‘de boezem van de gemeente’.

Boezemvriend…

Als dit waar is, wat betekent dit dan? Waar bevindt zich volgens de burgemeester de map ‘boezem’ zich in het gemeentesysteem? Wat rust daar nog meer in en met welke status? Had haar voorgangster weet van het rapport in de boezem, want Rijpstra had het aan haar overgedragen? Als het geen gemeentedocument was, kon het dan toch gewobt worden bij de gemeente?

En ook: het rapport is – terecht – naar buiten gebracht na een wob-verzoek van Victor Salman, de beste onroerend goed-adviseur van Noordwijk en omstreken. Daarover stelden we vragen aan de gemeente:

1. Een van jullie juristen is Monique van Hall. Dat is de partner van Victor Salman die het meest spraakmakende en ook bediscussieerde wob-verzoek tot nu toe deed. Vervolgens moeten juristen zich buigen over de eis voor zienswijzen, over de inhoud daarvan en (waarschijnlijk) ook over concept persartikelen daarover die worden voorgelegd. Hoe voorkom je belangenverstrengeling?

2. Dat rapport van Oostermeijer bevindt zich al geruime tijd in de systemen van de gemeente. Hadden de juristen daar direct of indirect toegang toe?

3. V. Salman zegt in zijn zienswijze dat Oostermeijer [aan zijn rapport] werkte op de kamer van wethouder Gerben van Duin. Dat kon Salman eenvoudig weten via zijn partner op het gemeentehuis. Is hier sprake van dreigende belangenverstrengeling?

Maar Monique van Hall heeft volgens B&W, in antwoord op vragen, daar niets mee van doen: ‘De werkprocessen zijn zo ingericht dat de dossiers op een dusdanige manier worden verdeeld dat er geen sprake is van directe en/of indirecte persoonlijke betrokkenheid bij dossiers.’

Comments are closed